EN

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kielet ja kotipaikka

Suomen Pimiötaiteilijat ry
Finlands Mörkrumskonstnärer rf
Suoma Sevdnjeslatnjadáiddárat rs

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi, ruotsi ja pohjoissaame. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää pimiötyöskentelyn ja ­-taiteen perinteitä Suomessa. Yhdistys tukee jäsenten taiteellista toimintaa ylläpitämällä työtilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valokuvausalan koulutusta ja konsultointia, näyttely-­, julkaisu- ja kustannustoimintaa, teosmyyntiä, markkinointia sekä työtilan vuokrausta. Yhdistys tarjoaa palveluitaan myös ei­-jäsenille. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa varainhankintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, periaatteet ja säännöt. Jäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen voidaan erottaa hallituksen toimesta, jos hän toimii yhdistyksen etuja tai periaatteita vastaan, rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai työtilan järjestyssääntöjä. Yhdistyksellä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi yhteisö-, tuki- ja kunniajäseniä. Yhteisöjäsenen jäsenmaksusta ja jäseneduista päättää hallitus. Tukijäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallitus, kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

4 § Liittymis-­ ja jäsenmaksu

Yhdistykseen liityttäessä maksetaan jäsenmaksu joka on kalenterivuosittainen. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun päättää hallitus. Hallitus voi erityistapauksissa huojentaa jäsenmaksua tai käyttömaksua vähävaraisuuteen perustuen. Jäsenmaksua tai pimiön käyttömaksuja ei palauteta.

 

5 § Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kalenterivuoden loppuun mennessä. Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen katsotaan, jollei eroamiselle sääntöjen mukaan ole estettä, eronneen yhdistyksestä, kun sanottu ilmoitus on tehty hallitukselle. Mikäli jäsen toimittaa eroilmoituksensa yhdistyksen hallitukselle joulukuun 31. päivän jälkeen, hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa myös seuraavalta kalenterivuodelta.

 

6 § Ylimääräinen maksu

Yhdistys voi periä jäseniltään ylimääräisiä maksuja, joista päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ylimääräisiä maksuja voidaan kerätä käyttöpääoman hankkimiseen, vedostuskoneiden ja ­tarvikkeiden hankkimiseen sekä työtilan ylläpitämisestä johtuvien odottamattomien kustannusten peittämiseen. Ylimääräinen maksu on kaikille jäsenille samansuuruinen. Ylimääräistä maksua ei peritä kunniajäseniltä.

 

7 § Yhdistyksen palveluistaan perimät maksut

Yhdistyksen palveluistaan perimien maksujen suuruuden päättää hallitus.

 

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2­-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-­8 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestyksen ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11 § Tilintarkastus ja toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänellä vähintään yksi varahenkilö. Tilin- tai toiminnantarkastuskertomus on annettava hallitukselle viimeistään vuosikokouksessa.

 

12 § Yhdistyksen kokouksen pitoaika

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi­-toukokuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus tai jäsenet katsovat sen tarpeelliseksi. Yhdistyksen vuosikokoukseen etäosallistumisen tarjoamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

13 § Yhdistyksen kokouskutsutapa ja ­aika

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisena. Muut tiedonannot annetaan joko kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai yhdistyksen työtilan ilmoitustaulun välityksellä.

 

14 § Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • ­esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
  • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä
  • päätetään yhdistyksen jäseniltä perimät maksut
  • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
  • valitaan tarvittava määrä tilintarkastajia tai toiminnantarkastajia ja heille varajäsenet
  • käsitellään muut kokouskutsussa määritellyt asiat

 

15 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.